Rodzaje świadectw bezpieczeństwa przemysłowego

przemysł

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego to dokumenty, które potwierdzają zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne i ściśle tajne – także ich odpowiedników międzynarodowych obowiązujących w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej – przed nieuprawnionym ujawnieniem podczas realizacji umów związanych z dostępem do informacji niejawnych albo zadań wynikających z przepisów prawa.

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane podczas realizacji umów albo zadań wynikających z przepisów prawa, związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.

Informacje niejawne to wszelkie informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby albo mogłoby spowodować szkody dla państwa polskiego lub organizacji międzynarodowych. Są to także takie informacje, których ujawnienie byłoby niekorzystne z punktu widzenia interesów naszego kraju lub organizacji międzynarodowej.

Z powodu na wagę państwową takich informacji dostęp do nich mogą mieć tylko te osoby, które dają rękojmię zachowania tajemnicy. Informacje niejawne muszą być dla takiej osoby niezbędne do wykonywania przez nią pracy albo pełnienia służby na zajmowanym stanowisku. Informacje tego typu dzielimy na informacje ZASTRZEŻONE, POUFNE, TAJNE i ŚCIŚLE TAJNE. Każda firma, która posiada dokumenty niejawne oznaczone jedną z powyższych klauzul, musi dysponować specjalnym pomieszczeniem przeznaczonym do ich przetwarzania albo wynająć kancelarią tajną. Ważne jest również odpowiednie przeszkolenie pracowników, którzy mają styczność z takimi dokumentami w zakresie ochrony informacji niejawnych. Tylko w ten sposób można zagwarantować ich optymalną ochronę i zyskać możliwość pracy w placówkach mających styczność z informacjami niejawnymi.

 

Jakie są stopnie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego?

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego są wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Aby je otrzymać, należy najpierw pomyślnie przejść postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego. Jego celem jest zbadanie i ustalenie, czy dany przedsiębiorca ma zdolność do odpowiedniej ochrony informacji niejawnych pod względem finansowym, organizacyjnym i kadrowym. Przedsiębiorca oraz wszystkie osoby, które chcą uzyskać dostęp do takich informacji, są dokładnie sprawdzane. Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego dzielimy na trzy stopnie:

 

1. Pierwszego stopnia

Stopień pierwszy dotyczy przedsiębiorców, którzy mają pełną zdolność do ochrony powierzonych im informacji. Dobrym przykładem jest sytuacja, kiedy przedsiębiorca ma własny system teleinformatyczny umożliwiający mu wytwarzanie dokumentów i ich drukowanie. Oprócz tego może także otrzymać dokumenty zawierające informacje niejawne w wersji papierowej.

 

2. Drugiego stopnia

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych, z wyłączeniem możliwości przetwarzania ich we własnych systemach teleinformatycznych. Przedsiębiorcy posiadający drugi stopień mogą więc otrzymać dokumenty zawierające informacje niejawne w wersji papierowej, pracować na nich w swojej siedzibie, ale nie mogą przetwarzać ich w formie elektronicznej.

 

3. Trzeciego stopnia

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych, jednak nie może przetwarzać ich w użytkowanych przez siebie obiektach, a więc dostęp do nich może mieć tylko u zleceniodawcy, bez możliwości zabrania ich do swojej siedziby.