• Wynajem

  Kancelarii Tajnej

  • Świadectwo

   Bezpieczeństwa

   Przemysłowego

  • Szkolenia

  • Dokumentacja

   Pełnomocnika Ochrony

  • Akredytowane

   Stanowiska Komputerowe

 
 • Pełnienie

  obowiązków

  ABI (IOD)

  • Plany Sprawdzeń

  • Szkolenia

 • Przygotowanie

  dokumentacji

 
 • Doradztwo i przejęcie

  obowiązków

  • Audyty

  • Szkolenia

 • Tworzenie

  planów działań

 • Retencja Danych

 
 • Opracowywanie

  dokumentacji

 • Audyty

 • Szkolenia

 
 • Koncesja na

  Ochronę Osób i Mienia

 • Pozwolenie na

  Obrót Specjalny

O firmie

4Tel Partner to zespół akredytowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa danych, przemysłowego i ochrony informacji.
Jako firma działamy od 2008r., obsługując szerokie grono Klientów m.in. z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, mieszkaniowej, budowlanej, a także agencje ochrony.

Dzięki współpracy z nami koszty wypełniania ustawowych obowiązków przez przedsiębiorców są wyraźnie niższe. Skorzystanie z naszych usług zazwyczaj pozwala ustrzec się przed karami, także finansowymi. Nasza oferta jest sprofilowana, odpowiada indywidualnemu zapotrzebowaniu przedsiębiorcy. Znamy nie tylko aktualny stan prawny i praktykę z niego wynikającą, ale z staramy się wiedzieć z wyprzedzeniem, co w przepisach może się zmienić.

Oferta

Jakie usługi oferujemy?

Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego do klauzuli Ściśle Tajne oraz EU Secret, NATO Secret i ESA Secret.

Oferujemy współpracę m.in. w zakresie:

 • ochrony informacji niejawnych – dla Klientów dostępna jest profesjonalna kancelaria tajna, zajmujemy się również tworzeniem kancelarii tajnych w siedzibie Klienta czy doradztwem przy uzyskiwaniu dokumentów takich, jak poświadczenie bezpieczeństwa
 • wydawania Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego – wymaganego, gdy wykonanie umowy przed przedsiębiorcę wiąże się z dostępem do dokumentów z klauzulą „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne”
 • tworzenia Akredytowanych Stanowisk Komputerowych
 • ochrony danych osobowych – m.in. przejęcie funkcji ABI (administratora bezpieczeństwa informacji) a od 28 maja 2018 roku Inspektora Danych Osobowych, opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji i wszelkiej innej wymaganej dokumentacji
 • doradztwa lub przejęcia obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony informacji stanowiącej tajemnicę telekomunikacyjną
 • ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • uzyskiwania koncesji na usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz na obrót specjalny
 • Organizujemy szkolenia, świadczymy usługi doradcze, przeprowadzamy kompleksowe audyty i realizujemy pełne wdrożenia rozwiązań zgodnych z wymogami ustawowymi

Więcej informacji o naszej ofercie uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym doradcą.

Blog

Ochrona Informacji Niejawnych

 • Udostępnianie kancelarii tajnej jako wspólnej (krajowej, NATO, UE i ESA) z możliwością przechowywania informacji niejawnych o każdej klauzuli tajności

 • Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydawania zaświadczeń

 • Organizacja kompletnego systemu ochrony informacji niejawnych na poziomie klauzuli „Zastrzeżone”

 • Outsourcing pracowników pionu ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony, kierownik kancelarii tajnej, administrator systemu, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego)

 • Opracowywanie Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji dla Akredytowanych Stanowisk Komputerowych.

 • Tworzenie Akredytowanych Stanowisk Komputerowych

 • Pomoc i doradztwo w procesie ubiegania się o Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego i poświadczenie bezpieczeństwa– tak aby sprawnie i w możliwie jak najkrótszym czasie uzyskać uprawnienia i dokumenty

 • Opracowanie procedur wymaganych w pionie ochrony (plan ochrony, instrukcje, wykazy, analiza ryzyka, klasyfikacja środków ochrony fizycznej itp.)

Kliknij aby zobaczyć więcej

Więcej informacji

Ochrona Danych Osobowych

 • Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od 28 maja 2018 roku Inspektora Danych Osobowych)

 • Prowadzenie szkoleń z zasad ochrony danych osobowych

 • Pomoc w realizacji obowiązku informacyjnego

 • Audyty, sprawdzenia i kontrole w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych

 • Wdrażanie zmian wynikających z nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych

Kliknij aby zobaczyć więcej

Więcej informacji

Prawo Telekomunikacyjne

 • Doradztwo w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Przejęcie obowiązków w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Audyt ochrony informacji stanowiącej tajemnicę telekomunikacyjną

 • Tworzenie lub aktualizacja dokumentacji dotyczącej obronności i bezpieczeństwa

 • Szkolenie w zakresie wypełniania obowiązków na rzecz sądów, prokuratur i uprawnionych podmiotów oraz retencji danych

 • Opracowanie i uzgodnienie planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Kliknij aby zobaczyć więcej

Więcej informacji

Tajemnica przedsiębiorstwa

 • Opracowanie regulaminu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Pomoc w tworzeniu katalogu informacji chronionych jako tajemnica przedsiębiorstwa

 • Wdrażanie codziennych procedur ochrony

 • Profesjonalne, cykliczne szkolenia pracowników

 • Audyty jawne i niejawne w zakresie zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Kliknij aby zobaczyć więcej

Więcej informacji

Koncesje i świadectwa

 • Ochrona osób i mienia

 • pomoc i doradztwo w procesie uzyskania wpisu do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz rejestru kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego

 • pomoc w sporządzeniu dokumentacji wymaganej przy występowaniu do Policji o uzyskanie wpisu na listę rejestru dla ww. pracowników

 • przygotowanie wniosku do właściwego przedmiotowo ministra

 • Obrót Specjalny:

 • Pomoc w pozyskaniu koncesji pozwalającej na wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

 • Wskazanie instytucji prowadzących stosowne szkolenia oraz udzielających opinii w tym zaświadczenia od odpowiednich organów

 • Opracowanie wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Kliknij aby zobaczyć więcej

Więcej informacji

Partnerzy

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 4

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 2

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 3

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

Następna pozycja Poprzednia pozycja

Rekomendacje

Autor opinii

firma #4

Autor opinii

UMK Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego

Autor opinii

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

Autor opinii

firma #3

Następna pozycja Poprzednia pozycja

Kontakt

Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez 4Tel Partner Sp. z o.o. w celu kontaktu w związku ze zgłoszonym pytaniem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, oraz że 4Tel Partner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skarbka z Gór 69A lok. 11 w Warszawie jest Administratorem Danych Osobowych.