• Wynajem

  Kancelarii Tajnej

  • Świadectwo

   Bezpieczeństwa

   Przemysłowego

  • Szkolenia

  • Dokumentacja

   Pełnomocnika Ochrony

  • Akredytowane

   Stanowiska Komputerowe

 
 • Pełnienie

  obowiązków

  ABI (IOD)

  • Plany Sprawdzeń

  • Szkolenia

 • Przygotowanie

  dokumentacji

 
 • Doradztwo i przejęcie

  obowiązków

  • Audyty

  • Szkolenia

 • Tworzenie

  planów działań

 • Retencja Danych

 
 • Opracowywanie

  dokumentacji

 • Audyty

 • Szkolenia

 
 • Koncesja na

  Ochronę Osób i Mienia

 • Pozwolenie na

  Obrót Specjalny

Kancelaria tajna w Warszawie

Prowadzą Państwo małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo? Może potrzebne jest Państwu świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zaświadczenie o szkoleniu z ochrony informacji niejawnych lub koncesja na ochronę osób i mienia? Konieczne jest przeprowadzenie szkolenia BHP lub z danych osobowych dla pracowników?

Bez względu na to czego potrzeba, my się tym zajmiemy !

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, dla której przepisy prawa, rozporządzenia i ustawy nie stanowią żadnej przeszkody. Każdego dnia pomagamy firmom przedrzeć się przez labirynt skomplikowanych procedur, które stoją na przeszkodzie w uzyskaniu niezbędnych do pracy pozwoleń, świadectw, poświadczeń czy koncesji. Z nami to wszystko stanie się łatwe.

Ochrona danych i kancelaria tajna

Zajmujemy się szeroko rozumianą ochroną informacji. Organizujemy systemy do przetwarzania informacji oznaczonych jako „tajne”, „ściśle tajne oraz zastrzeżone i poufne. Pomagamy dostosować pomieszczenia do przechowywania tego typu materiałów oraz udostępniamy nasze pomieszczenia pełniące funkcję kancelarii tajnych. Organizujemy również audyty, które pozwalają sprawdzić, czy wszystkie wymogi związane z uzyskaniem świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego zostały spełnione. Tworzymy także akredytowane stanowiska komputerowe spełniające wszystkie oczekiwania ABW.

Dla reprezentantów branży telekomunikacyjnej (i nie tylko) posiadamy specjalne szkolenia z ochrony danych.

Szkolenia w Warszawie

Zajmujemy się organizacją szkoleń dla firm w pełnym zakresie z uwzględnieniem ich potrzeb. Pokazujemy, jak powinna wyglądać praca z informacjami niejawnymi, danymi osobowymi, tajemnicą telekomunikacyjną oraz tajemnicą przedsiębiorstwa.

Współpraca z nami gwarantuje wzrost Państwa wiarygodności i w krótkim czasie pozwala zyskać status firmy godnej zaufania. To wszystko przełoży się na zwiększenie przychodów i rozwój przedsiębiorstwa.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą pełną ofertą, a w przypadku wątpliwości do skontaktowania się z naszym personelem. Odpowiemy na wszelkie pytania i przedstawimy spersonalizowaną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Zapraszamy do współpracy!

Blog

Ochrona Informacji Niejawnych

 • Udostępnianie kancelarii tajnej jako wspólnej (krajowej, NATO, UE i ESA) z możliwością przechowywania informacji niejawnych o każdej klauzuli tajności

 • Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydawania zaświadczeń

 • Organizacja kompletnego systemu ochrony informacji niejawnych na poziomie klauzuli „Zastrzeżone”

 • Outsourcing pracowników pionu ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony, kierownik kancelarii tajnej, administrator systemu, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego)

 • Opracowywanie Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji dla Akredytowanych Stanowisk Komputerowych.

 • Tworzenie Akredytowanych Stanowisk Komputerowych

 • Pomoc i doradztwo w procesie ubiegania się o Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego i poświadczenie bezpieczeństwa– tak aby sprawnie i w możliwie jak najkrótszym czasie uzyskać uprawnienia i dokumenty

 • Opracowanie procedur wymaganych w pionie ochrony (plan ochrony, instrukcje, wykazy, analiza ryzyka, klasyfikacja środków ochrony fizycznej itp.)

Ochrona Danych Osobowych

 • Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od 28 maja 2018 roku Inspektora Danych Osobowych)

 • Prowadzenie szkoleń z zasad ochrony danych osobowych

 • Pomoc w realizacji obowiązku informacyjnego

 • Audyty, sprawdzenia i kontrole w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych

 • Wdrażanie zmian wynikających z nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych

Prawo Telekomunikacyjne

 • Doradztwo w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Przejęcie obowiązków w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Audyt ochrony informacji stanowiącej tajemnicę telekomunikacyjną

 • Tworzenie lub aktualizacja dokumentacji dotyczącej obronności i bezpieczeństwa

 • Szkolenie w zakresie wypełniania obowiązków na rzecz sądów, prokuratur i uprawnionych podmiotów oraz retencji danych

 • Opracowanie i uzgodnienie planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Tajemnica Przedsiębiorstwa

 • Opracowanie regulaminu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Pomoc w tworzeniu katalogu informacji chronionych jako tajemnica przedsiębiorstwa

 • Wdrażanie codziennych procedur ochrony

 • Profesjonalne, cykliczne szkolenia pracowników

 • Audyty jawne i niejawne w zakresie zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Świadectwa i Koncesje

 • Ochrona osób i mienia

 • pomoc i doradztwo w procesie uzyskania wpisu do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz rejestru kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego

 • pomoc w sporządzeniu dokumentacji wymaganej przy występowaniu do Policji o uzyskanie wpisu na listę rejestru dla ww. pracowników

 • przygotowanie wniosku do właściwego przedmiotowo ministra

 • Obrót Specjalny:

 • Pomoc w pozyskaniu koncesji pozwalającej na wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

 • Wskazanie instytucji prowadzących stosowne szkolenia oraz udzielających opinii w tym zaświadczenia od odpowiednich organów

 • Opracowanie wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Partnerzy

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 2

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 3

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 4

Następna pozycja Poprzednia pozycja

Rekomendacje

Autor opinii

firma #3

Autor opinii

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

Autor opinii

firma #4

Autor opinii

UMK Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego

Następna pozycja Poprzednia pozycja

Kontakt