ed-line1
ed-line1-2
 
 • Wynajem

  Kancelarii Tajnej

  • Świadectwo

   Bezpieczeństwa

   Przemysłowego

  • Szkolenia

  • Dokumentacja

   Pełnomocnika Ochrony

  • Akredytowane

   Stanowiska Komputerowe

 
 • Pełnienie

  obowiązków

  ABI (IOD)

  • Plany Sprawdzeń

  • Szkolenia

 • Przygotowanie

  dokumentacji

 
 • Doradztwo i przejęcie

  obowiązków

  • Audyty

  • Szkolenia

 • Tworzenie

  planów działań

 • Retencja Danych

 
 • Opracowywanie

  dokumentacji

 • Audyty

 • Szkolenia

 
 • Koncesja na

  Ochronę Osób i Mienia

 • Pozwolenie na

  Obrót Specjalny

down-arrow
ed-line2
ed-line2-1

Blog

Ochrona Informacji Niejawnych

 • Udostępnianie kancelarii tajnej jako wspólnej (krajowej, NATO, UE i ESA) z możliwością przechowywania informacji niejawnych o każdej klauzuli tajności

 • Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydawania zaświadczeń

 • Organizacja kompletnego systemu ochrony informacji niejawnych na poziomie klauzuli „Zastrzeżone”

 • Outsourcing pracowników pionu ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony, kierownik kancelarii tajnej, administrator systemu, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego)

 • Opracowywanie Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji dla Akredytowanych Stanowisk Komputerowych.

 • Tworzenie Akredytowanych Stanowisk Komputerowych

 • Pomoc i doradztwo w procesie ubiegania się o Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego i poświadczenie bezpieczeństwa– tak aby sprawnie i w możliwie jak najkrótszym czasie uzyskać uprawnienia i dokumenty

 • Opracowanie procedur wymaganych w pionie ochrony (plan ochrony, instrukcje, wykazy, analiza ryzyka, klasyfikacja środków ochrony fizycznej itp.)

down-arrow-white

Ochrona Danych Osobowych

 • Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od 28 maja 2018 roku Inspektora Danych Osobowych)

 • Prowadzenie szkoleń z zasad ochrony danych osobowych

 • Pomoc w realizacji obowiązku informacyjnego

 • Audyty, sprawdzenia i kontrole w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych

 • Wdrażanie zmian wynikających z nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych

down-arrow-white

Prawo Telekomunikacyjne

 • Doradztwo w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Przejęcie obowiązków w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Audyt ochrony informacji stanowiącej tajemnicę telekomunikacyjną

 • Tworzenie lub aktualizacja dokumentacji dotyczącej obronności i bezpieczeństwa

 • Szkolenie w zakresie wypełniania obowiązków na rzecz sądów, prokuratur i uprawnionych podmiotów oraz retencji danych

 • Opracowanie i uzgodnienie planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

down-arrow-white

Tajemnica Przedsiębiorstwa

 • Opracowanie regulaminu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Pomoc w tworzeniu katalogu informacji chronionych jako tajemnica przedsiębiorstwa

 • Wdrażanie codziennych procedur ochrony

 • Profesjonalne, cykliczne szkolenia pracowników

 • Audyty jawne i niejawne w zakresie zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa

down-arrow-white

Świadectwa i Koncesje

 • Ochrona osób i mienia

 • pomoc i doradztwo w procesie uzyskania wpisu do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz rejestru kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego

 • pomoc w sporządzeniu dokumentacji wymaganej przy występowaniu do Policji o uzyskanie wpisu na listę rejestru dla ww. pracowników

 • przygotowanie wniosku do właściwego przedmiotowo ministra

 • Obrót Specjalny:

 • Pomoc w pozyskaniu koncesji pozwalającej na wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

 • Wskazanie instytucji prowadzących stosowne szkolenia oraz udzielających opinii w tym zaświadczenia od odpowiednich organów

 • Opracowanie wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

down-arrow-white

Partnerzy

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 2

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 4

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie 3

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

Następna pozycja Poprzednia pozycja
down-arrow

Rekomendacje

Autor opinii

firma #4

Autor opinii

UMK Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego

Autor opinii

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie

Autor opinii

firma #3

Następna pozycja Poprzednia pozycja
down-arrow

Kontakt

Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez 4Tel Partner Sp. z o.o. w celu kontaktu w związku ze zgłoszonym pytaniem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, oraz że 4Tel Partner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skarbka z Gór 69A lok. 11 w Warszawie jest Administratorem Danych Osobowych.
down-arrow