Ochrona Informacji niejawnych

Postępowanie z informacjami niejawnymi w firmach i instytucjach publicznych jest regulowane przez odpowiednie przepisy o ochronie informacji niejawnych. To oznacza, że każdy przedsiębiorca lub osoba zarządzająca daną jednostką administracyjną, powinna zapewnić odpowiednią ochronę danych, zgodnie z wymogami. Jeśli prowadzisz firmę, może to być skomplikowane i czasochłonne. W końcu jest to kolejny obowiązek których i tak masz sporo.

Dlatego właśnie warto skorzystać z oferty firmy, która zajmuje się profesjonalnie tworzeniem systemów ochrony informacji niejawnych. Między innymi możemy przeprowadzić dla Państwa pracowników szkolenie z ochrony informacji niejawnych. Jest to podstawa wszelkich działań, ponieważ, aby móc zapewnić bezpieczeństwo danym, przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak to robić i co zalicza się do poszczególnych kategorii informacji niejawnych. Po przeprowadzeniu takiego szkolenia wydamy zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu z informacji niejawnych.

dłonie na klawiaturze

Nasze usługi obejmują także pomoc w pozyskiwaniu świadectw bezpieczeństwa przemysłowego oraz organizację Akredytowanych Stanowisk Komputerowych. Zapewniamy także pomoc w sporządzaniu upoważnień do dostępu do informacji o klauzuli "Zastrzeżone".

Oferta naszych działań jest bardzo szeroka i obejmuje wszystkie działania, które są niezbędne do prawidłowego zarządzania informacjami niejawnymi.

 

Czym są informacje niejawne?

Informacje niejawne to dane, które ze względu na swój charakter oraz wpływ na bezpieczeństwo państwa, wymagają szczególnej ochrony. Ich utajnienie wynika z konieczności zapewnienia ochrony interesów narodowych, a także prywatności obywateli. Informacje te są chronione przed nieuprawnionym dostępem, a ich ujawnienie może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz zagrożenia dla państwa. 
W Polsce istnieją cztery kategorie informacji niejawnych, które różnią się stopniem potencjalnej szkody dla kraju w przypadku ich nieuprawnionego ujawnienia. Są to:

  • ściśle tajne – najwyższy poziom tajności, obejmujący informacje, których ujawnienie mogłoby zagrozić niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Polski oraz bezpieczeństwu państwa;
  • tajne – informacje, których ujawnienie mogłoby spowodować poważne szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej, na przykład uniemożliwienie realizacji zadań związanych z ochroną suwerenności czy pogorszenie stosunków z innymi państwami;
  • poufne – informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, jak na przykład dane dotyczące dyplomacji czy nazwiska agentów operacyjnych;
  • zastrzeżone – informacje niejawne, które nie są objęte żadną z powyższych klauzul, a ich ujawnienie może spowodować ryzyko zakłócenia działalności organów władzy publicznej oraz zagrożenie dla przestrzegania praw i wolności obywatelskich.

Nadzór nad ochroną informacji niejawnych sprawują Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), a klauzulę tajności informacji nadaje osoba uprawniona do podpisania dokumentu.

 

Kiedy jest konieczne stworzenie kancelarii dokumentów tajnych?

Jeżeli Twoja firma gromadzi dokumenty niejawne, na których widnieją klauzule „ściśle tajne”, „tajne” „poufne” albo „zastrzeżone”  to dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w obiegu dokumentów, utworzenie kancelarii lub pomieszczenia do przetwarzania informacji niejawnych (przy niższej klauzuli) jest jedynym rozwiązaniem.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w firmie lub organizacji stworzymy odpowiednio przeszkolony pion ochrony (z kompetentnymi i doświadczonymi pracownikami), który zajmie się przekazywaniem dokumentów pełnomocnikowi ochrony, zgodnie ze wszystkimi procedurami bezpieczeństwa. Wszelkie informacje niejawne, od momentu stworzenia kadry wykwalifikowanego personelu, zwanego „Pionem ochrony,” i powstania pomieszczenia, będą w pełni chronione. Uzyskanie do nich dostępu będzie wymagało przedstawienia upoważnienia do dostępu do informacji o klauzuli zastrzeżone lub poświadczenia bezpieczeństwa do wyższych klauzul.

Przeprowadzimy również w Twojej firmie szkolenie z ochrony informacji niejawnych. W jego trakcie przekażemy wszelkie niezbędne informacje, które właściwie pozwolą zabezpieczyć dane oznaczone m.in. jako „ściśle tajne” „tajne” „poufne” czy „zastrzeżone”. Zajmiemy się także dostosowaniem wszystkich pomieszczeń, w których mają być przechowywane klauzulowane, niejawne materiały.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Każda kancelaria, projektowana przez naszą firmę, jest tworzona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Jeżeli w siedzibie Twojego przedsiębiorstwa nie ma możliwości stworzenia odpowiedniego pomieszczenia lub planujecie przeprowadzkę, udostępnimy naszą kancelarię. Zapewniamy w niej pełną ochronę i wsparcie wykwalifikowanej kadry. Zatrudnieni pracownicy są przeszkoleni w zakresie rejestrowania dokumentów, ich przechowywania, a także wydawania czy przewożenia.

W przypadku pytań i wątpliwości – pozostajemy do dyspozycji.


ikona kłódki

Ochrona Informacji Niejawnych

szkolenie

Szkolenia z Ochrony Informacji Niejawnych

ikona jakości

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

ikona plików

Tajemnica przedsiębiorstwa

idące osoby

Ochrona Danych Osobowych

ikona kłódki 1

Prawo telekomunikacyjne