Czym w praktyce jest koncesja na ochronę osób i mienia?

ochroniarz

Koncesja na ochronę osób i mienia to oficjalne pozwolenie, które uprawnia do prowadzenia działalności związanej z ochroną fizyczną oraz majątkową. Jest to dokument niezbędny dla przedsiębiorstw świadczących usługi ochrony, a także dla osób indywidualnych, które chcą pracować jako pełnomocnik ochrony. W artykule omówimy, czym dokładnie jest koncesja na ochronę osób i mienia, jakie są jej rodzaje oraz jak przebiega proces jej uzyskania.

 

Rodzaje koncesji na ochronę osób i mienia

W polskim prawie wyróżniamy dwa rodzaje koncesji na ochronę osób i mienia – koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej oraz koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony majątkowej. Pierwsza z nich dotyczy przedsiębiorstw zajmujących się ochroną osób, czyli zapewnianiem bezpieczeństwa fizycznego klientów oraz ich pracowników. Druga zaś odnosi się do firm specjalizujących się w zabezpieczaniu mienia, czyli chronieniu obiektów przed kradzieżą, włamaniem czy innymi zagrożeniami.

 

Wymagania dla ubiegających się o koncesję

Aby ubiegać się o koncesję na ochronę osób i mienia, należy spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o koncesję musi być pełnoletnia, posiadać obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także nie być pozbawioną praw publicznych. Ponadto, kandydat musi wykazać się nieposzlakowaną opinią oraz nie być skazanym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. W przypadku firm, które chcą uzyskać koncesję, wymagane jest również posiadanie odpowiednich środków finansowych oraz zabezpieczeń technicznych.

 

Proces uzyskania koncesji

Proces uzyskania koncesji na ochronę osób i mienia składa się z kilku etapów. Po pierwsze, należy zgłosić się do właściwego organu administracji publicznej – wojewody – z wnioskiem o udzielenie koncesji. Wniosek ten powinien zawierać informacje dotyczące rodzaju działalności, jaką zamierza prowadzić przedsiębiorstwo lub pełnomocnik ochrony oraz dane osobowe kandydata. Następnie wojewoda może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenia o niekaralności czy referencje od poprzednich pracodawców.