Zadania i obowiązki kancelarii tajnej

Zadania i obowiązki kancelarii tajnej

Kancelaria tajna to wyspecjalizowana komórka organizacyjna, której naczelnym zadaniem jest rejestrowanie, przechowywanie oraz wydawanie materiałów utajnionych odpowiednim osobom. Nazywana często pionem ochrony stanowi barierę dostępu do istotnych informacji osób nieuprawnionych. Sprawdź, jakie są inne zadania oraz obowiązki kancelarii tajnej.

 

Funkcjonowanie kancelarii tajnej

Funkcjonowanie kancelarii tajnych zostało usankcjonowane w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Zgodnie z zapisami dokumentu, kierownik jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli “tajne” lub “ściśle tajne”, tworzy kancelarię, która dalej zwana jest kancelarią tajną. Na jej czele stoi kierownik. Do jego zadań należy zatwierdzanie, opracowanie przez pomocnika ochrony sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne lub dokumenty zastrzeżone w podległych mu komórkach organizacyjnych. Pełnomocnik ochrony ma z kolei za zadanie zapewnić ochronę informacji niejawnych przed przekazaniem ich w ręce osób do tego nieupoważnionych. Dla prawidłowego działania kancelarii tajnej niezbędne jest zorganizowanie miejsca, w których dokumenty wrażliwe będą przechowywane i przetwarzane. Dotyczy to szczególnie systemów teleinformatycznych przygotowanych wyłącznie do tego, aby przetwarzać przekazane informacje niejawne.

 

Zadania kancelarii tajnej

Zadania kancelarii tajnej są ściśle określone, a ich zakres został opisany we wspomnianej już wcześniej ustawie o ochronie informacji niejawnych. Naczelnym zadaniem powołanej jednostki jest zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz kontrola ochrony informacji niejawnych szczególnie w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji. Osoby zatrudnione w kancelarii tajnej mają za zadanie nadzorować obieg dokumentów niejawnych, udostępniać lub wydawać je wyłącznie osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa. W przypadku przekazania takich dokumentów kancelaria odpowiada za egzekwowanie ich zwrotu. Ponadto kancelaria kontroluje przestrzeganie właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów oraz wykonuje wszystkie polecenia pełnomocnika ochrony.