Kto może uzyskać upoważnienie do dostępu do informacji o klauzuli zastrzeżone ?

Teczki z dokumentami

Informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” muszą być stosownie chronione. Wynika to z faktu, że ich nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla interesów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli. Przepisy prawa wskazują jednak, kto i w jaki sposób może uzyskać dostęp do tego rodzaju danych. Dowiesz się o tym poniżej.

 

Kto ma możliwość uzyskania dostępu do informacji o klauzuli zastrzeżone?

Zgodnie z przepisami prawa, dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby albo zlecenie prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone może nastąpić po pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada się poświadczenia bezpieczeństwa. Innymi słowy, tylko osoba posiadająca zezwolenie może uzyskać dostęp.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” może mieć różny charakter. Chodzi tu przede wszystkim o czas trwania owego uprawnienia. Upoważnienie kierownika może wskazywać, jak długo lub w jakim zakresie dana osoba może korzystać z dostępu. A więc, w zezwolenie może trwać:

  • w określonym terminie opatrzonym datą od – do,
  • do odwołania.

Upoważnienie może być również wydane jedynie w celu dokonania jednej, ściśle określonej czynności. Musi być ono jednak doprecyzowane w treści dokumentu. Istnieje również możliwość ograniczenia czasu trwania dostępu do ziszczenia się danego zdarzenia. Mowa tu np. o osiągnięciu konkretnego celu czy zakończenia stosunku pracy.

Omawiany dostęp może również stracić ważność, co należy do oceny kierownika jednostki. Taka sytuacja może mieć miejsce szczególnie wtedy, gdy osoba upoważniona korzysta z nadanego jej uprawnienia w sposób nieodpowiedni, tzn. narusza określone granice, zaniedbuje swoje obowiązki czy korzysta z danych sprzecznie z przepisami prawa.