Konsekwencje naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych

segregatory z dokumentami i paragraf

Nieprzypadkowo dokumenty niejawne zostały ograniczone klauzulami redukującymi ilość oczu, które mogą mieć do nich dostęp. Informacje w nich zawarte są danymi wrażliwymi, których waga dotyczy często konkurencyjności firmy, ale nawet bezpieczeństwa kraju. Szereg procedur związanych z nadawaniem klauzuli, przechowywaniem dokumentów niejawnych oraz ich kopiowaniem pozwala na maksymalną ochronę informacji, jakie zawierają. Co więcej, by móc prowadzić kancelarię tajną trzeba uprzednio przejść kurs i zdobyć niezbędne uprawnienia. Skoro więc ścieżka ochrony dokumentów niejawnych jest tak długa i skrupulatna, to i nieprzestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, jakie przewiduje ustawa, wiąże się z pewnymi konsekwencjami.

 

Co grozi osobie, która nie przestrzega przepisów dotyczących dokumentów niejawnych

Co ważne, niezależnie od tego, w jaki sposób dana osoba weszła w posiadanie dokumentów niejawnych, spoczywa na niej obowiązek ich ochrony. Dotyczy to również przypadków, gdy osoba ta ma z nimi kontakt wynikający z przypadku.

Zgodnie z Art. 265 Ustawy, który dotyczy ujawnienia tajemnicy państwowej osobie, która dopuściła się przekazania informacji wrażliwych dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, zależnie od klauzuli oraz okoliczności grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 8 lat. Z Art. 266 regulującego ujawnienie tajemnicy służbowej: „§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Funkcjonariusz publiczny zagrożony jest karą do lat 3.