Jakie są podstawowe obowiązki pełnomocnika ochrony informacji niejawnych?

ściśle tajne dokumenty

Informacje niejawne, ze względu na swoją specyfikę, są materią kompleksowo uregulowaną w przepisach prawa. To samo dotyczy zakresu i rodzaju zobowiązań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Szczegółowość norm wynika oczywiście z konieczności odpowiedniego zabezpieczenia takich danych.

Czym zajmuje się pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych?

Zakres zadań takiego pełnomocnika określa art. 15 ustawy o ochronie informacji niejawnych. W treści przepisu znajduje się bardzo obszerny zakres obowiązków. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na następujące powinności, tj.:

  • zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, a także zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

 

Kto może być pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych?

Przepisy prawa, po raz kolejny, regulują tę materię w sposób kompleksowy. Art. 14 ust. 3 wskazuje, że niezbędne jest posiadanie:

  • obywatelstwa polskiego
  • wykształcenia wyższego
  • odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne;
  • zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne.