Jak wyglądają szkolenia BHP?

szkolenia BHP

Szkolenia BHP mają na celu zwiększyć świadomość pracownika o zagrożeniach, mogących wystąpić w miejscu pracy. Na szkoleniu BHP można dowiedzieć się, jak przeciwdziałać ryzykownym sytuacjom oraz jakie podjąć działania, gdy już wystąpią. Organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest wymagana przepisami prawnymi i każdy pracodawca ma obowiązek skierować nowego pracownika na tego typu szkolenie oraz pokryć jego koszty. Szkolenie wstępne wykonuje się przed dopuszczeniem pracownika do stanowiska, a potem należy organizować szkolenia okresowe, ugruntowujące wiedzę.

Wstępne szkolenia BHP

Wstępne szkolenia BHP są obowiązkowe przed rozpoczęciem czynności zawodowych przez pracownika. Obejmują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, studentów odbywających praktyki oraz uczniów szkół zawodowych, zatrudnionych w ramach praktycznej nauki zawodu. Wstępne szkolenia BHP dzielą się na dwa etapy. Pierwszym z nich jest szkolenie ogólne, którego zadaniem jest zaznajomić pracownika z ogólnymi przepisami BHP, szczegółowymi przepisami obowiązującymi u konkretnego pracodawcy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Pierwszy etap musi zostać przeprowadzony przez firmę zewnętrzną, organizującą szkolenia BHPSzkolenie nie może trwać krócej niż półtorej godziny i musi być przeprowadzone bezpośrednio. Nie jest dopuszczalne korzystanie z platform e-learningowych. Na koniec szkolenia przeprowadzany jest sprawdzian ze zdobytych wiadomości, a odbyte szkolenie jest odnotowywane w aktach pracowniczych.

Drugim etapem jest instruktaż stanowiskowy, który dotyczy zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy. Szkolenie stanowiskowe przeprowadzane jest przez przełożonego lub pracodawcę i ma na celu zapoznanie pracownika z czynnościami, które będzie wykonywał, środowiskiem pracy oraz ryzykiem zawodowym. Pracownik zapoznaje się także ze sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania swojej pracy. Instruktaż stanowiskowy musi trwać minimum sześć godzin, z wyjątkiem pracowników biurowych, których przeszkolenie może trwać półtorej godziny.

Okresowe szkolenia BHP

Pracodawca ma również obowiązek kierować swoich pracowników na szkolenia okresowe BHP. Ich celem jest aktualizacja zdobytej wiedzy oraz umiejętności. Pozwalają one także zaznajomić uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie okresowe dla pracodawców, przełożonych, pracowników służby BHP oraz pracowników inżynieryjno-technicznych należy organizować co 5 lat. Może ono przyjmować formę kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się pół roku od momentu zatrudnienia.

Szkolenie okresowe dla pracowników fizycznych przeprowadza się w ramach instruktażu stanowiskowego raz na trzy lata. W sytuacji, gdy na stanowisko pracy wiąże się ze szczególnie dużym ryzykiem zawodowym to taki instruktaż okresowy przeprowadzany jest raz w roku. Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników niższego szczebla należy zorganizować rok po zatrudnieniu. Dla pracowników administracyjno-biurowych okresowe szkolenia BHP przeprowadza się co sześć lat. Szkolenie okresowe kończy się sprawdzeniem przyswojonej wiedzy w formie egzaminu, przeprowadzanego przez organizatora szkolenia. Pomyślne zdanie egzaminu skutkuje wydaniem odpowiedniego zaświadczenia.

Pamiętajmy, że obowiązek organizowania szkoleń BHP jest określony przepisami Kodeksu Pracy, a zaniedbania w tym zakresie wymagają poniesienia odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej oraz narażają pracodawcę na straty, wynikające z niewiedzy pracownika.