Ile wynosi okres ochrony dokumentów niejawnych?

dokumenty

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce dokumenty z informacjami niejawnymi mają ograniczony dostęp są na kilku płaszczyznach. Nadrzędnym dokumentem regulującym zasady postępowania z takimi danymi jest ustawa z dnia 5. sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Poza ograniczeniem w dostępności do nich osób z poza kancelarii tajnej ustawa zakłada również zasady składowania dokumentacji niejawnej, regulacje związane z kopiowaniem treści, które się w nich znajdują oraz czas ochrony informacji z owych dokumentów.

W art. 8 ustawy znajduje się zapis mówiący o tym, że „(dokumenty niejawne) muszą być chronione, odpowiednio do nadanej klauzuli tajności, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa określonych w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie”. Oznacza to, że zależnie od nadanej dokumentom klauzuli tajności stosuje się inne procedury ochronne, jednak niezależnie od stopnia niejawności dokumenty z nadaną klauzulą muszą być poddane ochronie i umieszczone w kancelarii tajnej

 

Ochrona dokumentów niejawnych – przez jaki czas obowiązuje?

Zgodnie z art. 25. ustawy pkt. 1 i 3 okres ochrony różni się od nadanej uprzednio klauzuli. Różnią się one znacznie i następująco:

– „Informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową podlegają ochronie, w sposób określony ustawą, przez okres 50 lat od daty ich wytworzenia”;

– „Informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową podlegają ochronie w sposób określony ustawą przez okres: 5 lat od daty wytworzenia – oznaczone klauzulą “poufne”; 2 lat od daty wytworzenia – oznaczone klauzulą “zastrzeżone””;

Ustawa przewidziała jednak wyjątki od przytoczonych reguł, które są zwolnione ze sztywnych ram założonego okresu ochrony i chronione bez względu na upływ czasu pozostają: – „dane identyfikujące funkcjonariuszy i żołnierzy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz byłego Urzędu Ochrony Państwa i byłych Wojskowych Służb Informacyjnych wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze; – dane identyfikujące osoby, które udzieliły pomocy w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych organom, służbom i instytucjom państwowym uprawnionym do ich wykonywania na podstawie ustawy; – informacje niejawne uzyskane od organów innych państw lub organizacji międzynarodowych, jeżeli taki był warunek ich udostępnienia.”