Dostęp do informacji o klauzuli zastrzeżone – co jest wymagane?

zabezpieczony dokument

Informacje niejawne – aby mieć do nich dostęp, trzeba spełniać określone warunki. Dzieli się je według stopnia ich ochrony na cztery klauzule: „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” oraz „ściśle tajne”. „Ściśle tajne” to informacje o najdonioślejszym dla państwa znaczeniu, natomiast „zastrzeżone” dotyczy tematów, których ujawnienie skutkuje najmniejszymi szkodami. Obieg i udostępnianie takich dokumentów zostało uregulowane w ustawach o ochronie informacji niejawnych. Przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi.

 

Kiedy informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „zastrzeżone”?

Szczegółową definicję czym są dokumenty zastrzeżone, znajdujemy w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Art. 5. [Oznaczanie informacji niejawnych poprzez nadawanie klauzuli tajności] w punkcie 4. podaje:

„Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę “zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

Kiedy możliwy jest dostęp do informacji o klauzuli „zastrzeżone”?

Aby otrzymać dostęp do niejawnych informacji, musi zostać spełnionych kilka warunków. Ustawa o ochronie informacji niejawnych w rozdziale 5. – Bezpieczeństwo osobowe i artykule 21. podaje:

„Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli “zastrzeżone” może nastąpić po:
1) pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada ona poświadczenia bezpieczeństwa;

2) odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.”

Zatem, aby pracować z dokumentami opatrzonymi klauzulą „zastrzeżone”, należy legitymować się pisemnym upoważnieniem kierownika jednostki organizacyjnej, a także ukończyć niezbędne szkolenie.

Jeśli twoja firma posiada dokumenty niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone”, to muszą być one odpowiednio zabezpieczone i przechowywane. Aby stworzyć wymagany przez aktualnie obowiązujące przepisy i normy poziom bezpieczeństwa, warto skorzystać z pomocy firmy zajmującej się ochroną informacji. Taka firma dostosuje pomieszczenia do przechowywania poufnych dokumentów i przeprowadzi dla wybranych pracowników szkolenie w temacie ochrony informacji niejawnych. W sytuacji, gdy w firmie nie ma odpowiednich warunków, by stworzyć miejsce do przechowywania zastrzeżonych dokumentów, firma może udostępnić własną kancelarię tajną, która spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa i ochrony wspomnianych materiałów.