Dlaczego warto zdobyć świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

ikona

Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, jakie udostępniane są przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest więc dokumentem potwierdzającym zdolność i uprawnienia danego przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych. Dotyczy to szczególnie zapewnienia bezpieczeństwa na gruncie ewentualnego nieuprawnionego ujawnienia w związku z realizacją zadań i umów. 

Do wydania takiego świadectwa upoważniona jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego i poprzedza je tzw. postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, będące szeregiem czynności w postępowaniu sprawdzającym. Postępowanie takie ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych. Dotyczy to różnych płaszczyzn, a m.in.: finansowej, kadrowej czy organizacyjnej.

 

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – po co je zdobywać?

Zdecydowanie warto ubiegać się o tego typu świadectwo. Ma ono szczególne znaczenie w gałęziach związanych ze współpracą militarną oraz rządową. Podchodząc do przetargu, w którego wymogach umieszczony został punkt o uprawnieniach do ochrony danych z klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, przedsiębiorca musi być w posiadaniu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. W wielu przypadkach więc uprawnienia do zapewnienia ochrony informacji niejawnych mogą być podstawowym kwalifikatorem do wygrania danego przetargu.

Dodatkowo ma to szczególne znaczenie dla osób fizycznych, wykonujących obowiązki zawodowe, będące ściśle związane z przebywaniem na terenie jednostki wojskowej, co samo w sobie oznacza poruszanie się po tzw. strefie ochronnej. Poza tym jednak, poza wymogami formalnymi, takie świadectwo może dać zleceniodawcy poczucie bezpieczeństwa i pozbawić go ewentualnych obaw, a sam pracownik staje się osoba bardziej wiarygodną.